Etiket arşivi: kentsel dönüşüm şartları

kentsel-donusum

Kentsel Dönüşü – Kentsel Yenileme

Kentsel Dönüşüm : Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapmacanlandırma sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Özetle kentsel dönüşüm bir kentin dokusun bozan sorunların giderilmesi anlamına geliyor. Gecekondu dönüşüm/kentsel yenileme projelerinde “kent içinde kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarının gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara haiz bir şekilde yapılandırılması” amaçlanmaktadır.

Kentlerdeki çarpık yapılaşma ve yarattığı sorunların çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamak üzere kentsel dönüşüm projeleri gündeme gelmiştir. Bu hususta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5436 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanununda düzenlemeler yer almaktadır.

Kentsel Dönüşüm

Genel Süreç

Her kentin kendine has özellikleri ve kentsel alanda geçmişten gelen uygulamalar sonucu karşılaşılan farklı nitelikte sorunları bulunmaktadır. İdaremizce yürütülen Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) projeleri ilgili kanunlar kapsamında Yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde, proje bazlı çözüm önerileri ve uygulama seçenekleri ile yürütülmektedir.

Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projeleri, yerel yönetimlerin resmi başvuruları ile yerinde yapılan incelemeler sonrası, İdaremizce uygun görülen alanlarda Yerel Yönetimlerle Ön Protokol imzalanarak çalışmalar başlatılmaktadır.

Ön Protokol kapsamında Yerel Yönetimlerden; proje alanına ait teknik verilerin (harita, plan, jeolojik etüd vb.) sağlanması, hak sahipleri ile bunlara ait taşınmazların (arsa, yapı, müştemilat, vb.) tespiti ve değerlemesi, hak sahiplerinin görüş ve önerilerinin temini, öneri avan vaziyet planı ile avan imar planı taslağının hazırlanması veya hazırlatılması beklenir.

Yerel Yönetimlerin yukarıda belirtilen çalışmaları İdaremize iletmesini müteakip İdaremizce proje fizibilite analizi hazırlanır. Fizibilite analizi, piyasa şartlarının, değerleme ve projelendirme detayı ile bütünleştirilerek oluşturulan bir çalışma olup fizibilite analizinin uygun olması halinde Yerel Yönetimlerle Ana Protokol imzalanır.

Ana Protokol sürecinde; Proje konsepti gereği belirlenen kriterler çerçevesinde, hak sahipleri ile uzlaşmaya esas muvafakat görüşmeleri İdaremizin koordinasyon ve yöntem desteği ile Yerel Yönetimlerce yürütülür. Uzlaşma görüşmelerini müteakip alanın tasfiyesi, mülkiyet devri ve yeni imalatların yapımı süreçleri işletilmektedir.

Kentsel Dönüşüm

 1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.e Maddesi
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi
 3. 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 4. ve Ek 7. maddeleri
 4. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
 5. 5366 Sayılı Kanunun 3. Maddesi

 

Kentsel Dönüşüm

Başvuru Evrakları

Belediye Talep Yazısı (aşağıdaki evraklar yazı eki olarak sunulmaktadır.)
BelediyeBaşkanına Yetki Veren Meclis Kararı. EK(Yetki Verilmesi Meclis Kararı)
Proje Yapılması Düşünülen Alan Hakkında Bilgi Raporu ve Paftalar
Ülke Koordinatlarında Sayısal Olarak

Halihazır Harita (Sınır İşlenmiş Olarak)
Mevcut İmar Planı (Sınır İşlenmiş Olarak)
Yapı Nitelik ve Kullanımını Gösterir Harita(Kat Adedi, Kullanım Türü(Konut, işyeri v.s.) (Sınır İşlenmiş Olarak)
Mülkiyet Paftası (Mülkiyet Analizi Yapılmış Şekilde Kamuya Ait Parseller (Maliye Hazinesi, Belediye v.s., Şahıs Parselleri gösterir şekilde) (Sınır İşlenmiş Olarak) Uydu Görüntüsü (Sınır İşlenmiş Olarak)
Sayısal Tapu Kayıtları
Bölgeden Fotoğraflar

Kentsel Dönüşüm

Örnek Belgeler

 1. Belediye Meclis Kararı “Belediye ile TOKİ arasında, Kentsel Yenileme Çalışmalarının yapılması amacıyla gerekli görülecek durumlarda; Toplu konut İdaresi Başkanlığı ile yapılacak protokolleri imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki veren meclis kararı alınmalıdır.” EK(Kentsel Donusum İlanı Meclis Kararı)
 2. Ön Protokol taslağı (Önprotokol.doc)
 3. Hak Sahipliliği Değerleme Formu (Değerleme_form.xls)
 4. İcmal Liste (İcmalListe.xls)
 5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
 6. Yıpranma Payı Cetveli (Yıpranma.doc)
 7. Ana Protokol taslağı (Anaprotokol.doc)

Kentsel Dönüşüm

Gecekondu Dönüşüm Projesi İşleyiş Şeması

Kentsel Dönüşüm

Gecekondu Dönüşüm Uygulama Fotoğrafları